Görüntüleme Sayısı (Stats)

4 Ekim 2013 Cuma

KİTAP İNCELEME: RECAİ GALİP OKANDAN- UMUMİ AMME HUKUKU

Yazar bu kitabının idare hukuku alandaki araştırmaları derleyen bir niteliği olduğunu ve eserin ilk bölümünde devlet ve devlet doktrinlerini izah etmeye çalıştığını önsözde belirtmiştir. İnsanların bir arada yaşamaya zorunlu olduğu görüşünden yola çıkarak devletin oluşumunu açıklamaya çalışmış ve tek tek bireylerin ve toplumun üstünde bir kolektif varlık olduğu ve kendine özgü bir faaliyet sahası, organları, otoritesi ve hak ve yükümlülükleri olan bir  birlik oluşturdukları tespitinde bulunmuştur. Devletin insan topluluğunun devamını mümkün kılacak hukuki ve siyasi bir düzene ve bunu sağlayacak bir idareye sahip olduğunu söyler ve kamu gücü veya hakimiyet dediği üstün iktidarı belirginleştiren kuruluşları siyasi düzen olarak nitelendirir. Yani siyasi düzenin içeriği olarak idareye işaret eder. İdarenin varlık sebebi olarak da özel faaliyetlerin korunması, sosyal birlik ve dayanışma duygularının sağlamlaştırılması ve kolektif amaçların gerçekleşmesini organize etme işlevini gösterir.
İkinci olarak idare hukuku ile ilgili izahlarda bulunmaya girişmiştir. Amme hukukunun tanımı olarak devlete tatbik olunan hukuk ilkelerini, konusu olarak  ise devletin faaliyetleri ve vatandaşları ile ilişkilerini gösteren yazar amme hukukunu iç saha ve dış saha olarak ikiye ayırmakta olan görüşlerden bahsettikten sonra kendi inceleme alanı olarak iç amme hukukunu belirlemiştir. Yazar amme hukuku derslerinin amacının devletin bünyesi ve mahiyetine nüfuz edebilme becerisi kazandırmak olduğunu söylemektedir. Bu anlayış yönetim bilimi gibi bir dalı kabul etmeyen, onu idare hukuku içinde mütemmim bir cüz gibi gören 18 ve 19. yüzyıl Fransız idare hukukçularının bakış açısı ile özdeştir. Güçler ayrılığının bile hangi organlar yoluyla temsil edileceğini esas teşkilat hukukunun belirlediğini öne süren bu anlayış idare hukukunu devlet makinesinin işlemesini düzenleyen ilkelerin bir araya gelmesi olarak görmektedir.


Genel olarak yazar devletin ve devletin organlarının anlaşılabilmesi için iç amme hukukunun yeterli olacağını öne sürmüştür. Bu bakış açısının Fransız idare hukuku birikiminin etkisi altında olduğu ve yönetim bilimi gibi bir alana yaşama şansı tanımadığı aşikardır.

 Recai Galip Okandan, Umumî Amme Hukuku, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1968.