Görüntüleme Sayısı (Stats)

31 Ağustos 2013 Cumartesi

KİTAP HAKKINDA: KURTHAN FİŞEK- YÖNETİM (Book Review-: K. Fişek- Administration)

Yönetim bilimi alanında özellikle Türk yazınında çok önemli bir yere sahip olan bu eserde yazar tarihsel maddeci bir yöntem benimsemiş ve alana önemli açılımlar getirebilecek soruların sorulmasını sağlamış, eleştirel ve açıklayıcı bir sistematik içerisinde yönetim gerçekliğini açıklamaya gayret etmiştir.

Yönetim bilimini evrensel ve disiplinler arası bir niteliğe sahip kabul eden bu kitap özel-kamusal işletme ayrımını gereksiz gören bir anlayışta yazılmıştır. Ayrıca yönteme ilişkin olarak sistem yaklaşımı ve sibernetik bakış açısını  irdeleyen yazar bunu yarının sorunu olarak görmekte ve tartışmaya açmaktadır.  


Yazar yönetsel düşüncenin evrimi açısından tunç çağında başlayan yöneten-yönetilen ayrımını ataerkil yönetim ve katılmalı yönetim olarak iki ana aşamaya göre tasnif etmektedir. Gerçekten de anaerkil toplumdan günümüz kapitalist toplumuna kadar toplumsal süreçleri çok iyi irdeleyen ve toplumsal sistemlerdeki gelişmelerin yönetsel sistemler üzerindeki etkilerini çok iyi şekilde tahlil eden yazar yönetimin özü olarak işbölümü başta olmak üzere hiyerarşi ve otorite kavramlarını ele almış ve derinlemesine irdelemiştir. Tüm bunları yaparken tarihsel bağlamdan kopmamaya gayret etmiş ve bunda başarılı olmuştur.

Örgüt kuramlarını incelerken 4lü bir tasnife başvurmuştur: Geleneksel, Davranışçı, Simoncu ve Katılmalı Yönetim. Bu dört kuram da modern örgütlerin işleyişlerini ve yapılarını kendi yönetim anlayışları çerçevesinde ortaya attıkları ilkeler çerçevesinde ve verimlilik odaklı olarak incelemeye tabi tutmuş ve tarihsel rollerine uygun olarak öncüllerini eleştirerek vücut bulmuş yaklaşımlardır.


Son olarak yazarın kamu yönetimini-yönetim bilimini örgüt bilimi olarak gören bir yaklaşıma yakın olduğunu ve bu yüzden tamamen amerikan yazını çerçevesinde kalarak çözümlemeler yaptığını söyleyebiliriz.

Not: Siyasal Bilgilerde öğrenci iken tedrisatından geçme şerefine nail olduğum Kurthan Fişek Hocamı bir kez daha rahmetle anıyorum.